Používateľ stránok Inzeroš.sk súhlasí s tým, že:

 

a) služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie služby.

b) služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne notifikačné oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou používaním služby a že používateľ má možnosť sa z nej odhlásiť.

c) ak nebude výslovne určené inak, akékoľvek ďalšie nové súčasti, ktoré rozšíria doteraz ponúkané služby, vrátane nových vlastností služby, budú podliehať týmto podmienkam prevádzky. Inzerovať môže každý občan, alebo firma zadarmo.

 

 

I. ZÁKLADNÉ POJMY

 

 

Prevádzkovateľ: Inzeroš.sk, 46 Bignold road, E7 0EX London, United Kingdom

 

Portál: Inzeroš.sk

 

Služby: Inzercia: (zadarmo, sponzorovaná), Aukcie online, Predaj viac kusov toho istého tovaru, Katalóg firiem

 

Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje slúžia na účely sprostredkovania ponuky / dopytu tovarov, služieb medzi používateľmi a na propagačné účely. Katalóg firiem vytvára miesto virtuálnej prezentácie firiem a spoločností.

 

Používateľ: Občan, Inzerent - fyzická osoba používa službu Inzercia na predaj a propagáciu svojho súkromného majetku. Firma, Inzerent - fyzická alebo právnická osoba používa službu, na predaj a propagáciu predmetov svojej obchodnej činnosti a svoju prezentáciu.

 

Kupujúci, Záujemca: občan alebo firma využívajúca stránky Inzeroš.sk na vyhľadávanie inzerátov a záznamov v katalógu, vrátane používania doplnkových služieb, kúpu tovarov a služieb s tým súvisiacich, napríklad hodnotenia, komentáre, kontaktovanie všetkých inzerentov a zapísaných firiem v katalógu.

 

 

II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY

 

 

a) Prevádzkovateľ sprostredkováva ponuku a dopyt medzi používateľmi, no nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, zápisov v katalógu, hodnotení, odoslaných emailov ani za samotný obchod a kvalitu produktov, dodanie, úhradu a podobne.

 

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Inzeroš.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

 

c) Používanie služieb portálu Inzeroš.sk je možné len po súhlase používateľa s podmienkami prevádzky.

 

d) Služby portálu Inzeroš.sk, inzercia zdarma, aukcie online, katalóg firiem sú zdarma. Inzerát je možné pridať zdarma na dobu 60, 90, 120 alebo 180 dní a zápis do katalógu firiem na dobu neobmedzenú. Výnimkou sú sponzorované doplnkové služby. Inzerovať môže každý občan, alebo firma zadarmo. Používanie služieb Inzeroš.sk, inzercia zdarma a katalóg firiem nie je podmienené používaním sponzorovaných služieb a ani registráciou.

 

e) Ak používateľ v súvislosti s využívaním služieb portálu odovzdá svoje názory, návrhy a nápady alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi práva k výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe takto odovzdaným príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť príspevky používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek a kedykoľvek odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom neprináleží používateľovi odplata.

 

f) Používateľ týmto súhlasí so zasielaním emailov na emailovú adresu, ktorú uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu. Pôvodcom týchto emailov je prevádzkovateľ a odoslaný email môže mať informačný alebo reklamný charakter. Takéto aktivity nie sú považované za takzvaný spam zo strany prevádzkovateľa. Zo zoznamu príjemcov reklamy sa môže používateľ odstrániť sám a na našich stránkach v menu "Kontakt", alebo priamo v rozosielanom ozname v dolnej časti kliknutím na text "Odhlásiť".

 

g) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť / zmeniť / aktualizovať tieto podmienky prevádzky.

 

 

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

a) Používateľ si uvedomuje, že prevádzkovateľ poskytuje svoje služby iba osobám starším ako 16 rokov.

 

b) Prevádzkovateľovi používateľ osobné údaje poskytuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej zákon o ochrane osobných údajov), pre účely poskytovania služieb na portáli inzeroš.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa za účelom inzercie a zápisu svojej firmy do katalógu firiem a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov používateľom neumožňuje uzatvorenie zmluvného vzťahu a poskytovanie služieb, ktoré súvisia s inzerciou a zápisom do katalógu firiem. Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

 

c) V zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o elektronických komunikáciách) ho môže oslovovať so zasielaním emailov na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Email podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas so zasielaním týchto emailov môže používateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním emailu prostredníctvom kontaktného formulára vlavo dolu na stránke alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci emailovej správy. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje týmto príjemcom: slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

 

d) Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (ak je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona, aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov služieb prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

 

e) Údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov.

 

f) Prevádzkovateľ uchováva iba meno alebo názov firmy, emailovú adresu a telefónne číslo používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom účte.

 

g) Používaním služby používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

 

h) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách používateľov tretími stranami.

 

 

IV. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

 

 

a) Celkové používanie služieb portálu inzeroš.sk nie je podmienené registráciou. Registráciu však potrebuje používateľ na pridanie záznamu do katalógu firiem a na používanie rozšírených možnosti správy inzerátov, pridávanie hodnotení. Registráciou zaručujeme všetkým používateľom čisté a aktuálne inzertné prostredie.

 

b) Každý používateľ po dovŕšení svojho veku 16 rokov si môže vytvoriť používateľský účet na inzertnom portáli Inzeroš.sk. Registrácia je možná prostredníctvom Inzeroš.sk alebo cez facebook.

 

c) Používateľ, ktorý si vytvorí a zaregistruje používateľské meno, ktoré je podobné alebo zhodné s nasledovnými slovami, vrátane základného tvaru a odvodených významových tvarov (inzeros, inzeros.sk, inzercia, bazár, admin, administrator, superuser, spravca) bude okamžite zablokovaný.

 

d) Registrovaní používatelia vždy pôsobia na portáli Inzeroš.sk pod svojim používateľským menom, pričom ich meno a priezvisko a email zostávajú pre ostatných používateľov neviditeľné. Toto sa však nevzťahuje pre službu katalóg firiem. Samozrejmosťou je, že používatelia tiež môžu v inzercii pôsobiť ako inzerent „občan“, inzerent „firma“.

 

e) Používateľ registráciou a prihlásením sa do portálu Inzeroš.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti, IČO a adresa, telefónne číslo, web stránka) pri svojich inzerátoch a firemných zápisoch v katalógu firiem, ak ich vpíše do políčok formulárov: pridaj inzerát a pridaj firmu.

 

f) Používatelia majú plnú kontrolu nad svojimi inzerátmi a zápismi v katalógu firiem: môžu zadarmo pridávať, upravovať a vymazávať svoje inzeráty. Môžu zadarmo pridávať a upravovať záznam v katalógu firiem. Môžu zadarmo veľmi jednoducho spravovať svoje inzeráty v zložke "Moje inzeráty" a prehľadne sledovať inzeráty iných používateľov o ktoré sa zaujímajú. Samozrejmosťou je, že registráciou a prihlásením sa do portálu Inzeroš.sk má používateľ aj možnosť, ak sa tak rozhodne, používať aj sponzorovanú inzerciu - platené služby.

 

g) Používateľ nesmie vkladať do políčka "text inzerátu" a "popis činnosti" svoje osobné údaje. Ak si používateľ pri zadávaní inzerátu napriek tomuto zákazu vpíše svoje osobné údaje (email, meno a priezvisko, rodné číslo, číslo OP...) do políčka "text inzerátu" koná tak v rozpore s týmito podmienkami inzercie, ale z vlastnej vôle a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie takto vložených údajov.

 

 

V. SPRÍSTUPNENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

 

 

Po správnom vyplnení všetkých údajov registračného formulára a stlačením tlačidla "REGISTROVAŤ" systém vytvorí používateľovi jeho vlastný používateľský účet. Na zadanú emailovú adresu bude odoslaný overovací odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť. Po tomto overovacom úkone používateľ môže okamžite začať svoj používateľský účet používať.

 

 

VI. PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

 

 

a) Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacých údajov a za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského účtu.

 

b) Používateľ je povinný po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského účtu a svojich údajov bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť prevádzkovateľovi portálu inzeroš.sk formulárom v dolnej časti portálu Inzeroš.sk

 

c) Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto podmienok prevádzky.

 

 

VII. ÚPRAVA ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

 

 

a) Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby používania služieb portálu Inzeroš.sk, v opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať aktuálne ponuky používateľa a to bez nutnosti oznámenia o tejto skutočnosti používateľovi.

 

b) V prípade vyplnenia nepravdivých údajov môže byť používateľský účet používateľovi pozastavený, prípadne úplne zrušený.

 

c) V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v registračnom formulári Inzeroš.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť v položke "Môj profil" (menu je viditeľné iba po prihlásení sa). V sekcii "upraviť údaje" sa ukladajú základné údaje o používateľovi.

 

 

VIII. SPRÁVANIE SA POUŽÍVATEĽOV

 

 

a) Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov v inzercii zadarmo a zápisov v katalógu firiem, a to vrátane textu, fotografii, URL adries a odkazov na videá. Používateľ je pri pridávaní ponuky - inzerátu, alebo zápisu svojej firmy povinný zabezpečiť, aby obsah inzerátu a zápisu nebol v rozpore s legislatívnymi normami SR, EÚ a podmienkami prevádzky na Inzeroš.sk

 

b) Používateľ môže inzerovať iba tovar, ktorého predaj je v SR, ČR a EÚ dovolený, jeho nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR, ČR, EÚ a používateľ má k nemu vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

 

c) Používateľ je povinný obsah vlastnej ponuky a zápisu upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické a náboženské cítenie.

 

d) Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť alebo zmazať ponuku, či zápis firmy používateľa v prípade, ak uvedené IČO jeho firmy je neexistujúce, respektíve nie je zapísané v Živnostenskom registry SR, ČR, alebo ukončil svoju podnikateľskú činnosť. Ak mu používateľ nevie preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanému tovaru. Pre overenie identity slúži Živnostenský register SR, ČR alebo email na ktorom je možné používateľa kontaktovať. Vlastnícky vzťah k tovaru, je možné preukázať napríklad zaslaním kópie dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov kontaktným formulárom na Inzeroš.sk

 

e) Používateľ sa zaväzuje, že všetka jeho činnosť na portáli Inzeroš.sk a ním pridávané inzeráty a zápisy, komentáre a hodnotenia budú v súlade s Podmienkami prevádzky.

 

f) Používateľ nesmie služby portálu používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo ich služieb.

 

 

IX. PRIDÁVANIE INZERÁTOV, KOMENTÁROV A HODNOTENÍ

 

 

Pridávané inzeráty a zápisy prechádzajú kontrolou administrátorov, ktorí kontrolujú dodržiavanie podmienok prevádzky.

 

a) Prevádzkovateľ inzertného portálu Inzeroš.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzerátov, zápisov, komentárov a hodnotení, ktoré budú v rozpore so zákonmi SR, EÚ, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a taktiež si vyhradzuje právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú podmienky prevádzky, zákony SR, EÚ a dobré mravy porušovať.

 

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu alebo zápisu firmy do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát alebo zápis a to bez oznámenia používateľovi.

 

c) Inzeráty a zápisy, ktoré odporujú podmienkam prevádzky budú bez oznámenia používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby, sponzorovanú inzerciu.

 

 

X. ZABLOKOVANIE ALEBO ZRUŠENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

 

 

Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ môže jeho používateľský účet kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s podmienkami inzercie a to na základe:

 

 

 1. na vlastnú písomnú žiadosť používateľa - potrebné uviesť pre overenie: (používateľské meno, meno / názov firmy, email, telefónne číslo)

 2. dlhého obdobia nečinnosti (ak sa používateľ v priebehu 12 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na portál)

 3. porušenia zákonov a právnych noriem SR, ČR a EÚ priamo v inzerátoch, zápise firmy, alebo recenzii

 4. závažného alebo opakovaného porušenia podmienok prevádzky

 5. poškodzovania portálu Inzeroš.sk alebo iného používateľa

 

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného používateľa (inzeráty, zápisy, hodnotenia, komentáre atď...) či samotného používateľa zo systému a to hlavne z dôvodu poškodzovania portálu Inzeroš.sk alebo iného používateľa a porušenia podmienok prevádzky.

 

 

XI. ZAKÁZANÉ JE INZEROVAŤ NASLEDOVNÉ ...
 
 
 1. rýchle a bezprácne zárobky, prácu s požadovaným poplatkom vopred

 2. multilevel, provízne systémy, pyramídové hry

 3. rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx...

 4. doklady, technické preukazy, nebezpečné chemikálie, výbušniny, drogy, lieky podliehajúce lekárskemu predpisu a cigarety

 5. služby, www odkazy a logá zhodného obsahu ako je Inzeroš.sk, inzeros.sk

 6. tovar a služby, ktorých predaj a poskytovanie je v SR, ČR a EÚ zakázané

 7. tovar, ktorého nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi a právnymi smernicami SR, ČR a EÚ

 8. predmety, služby, písané slovo, vyzývajúce ku xenofóbii, rasizmu, všeobecnej nenávisti, a pod.

 

 

XII. ĎALEJ JE ZAKÁZANÉ INZEROVAŤ

 

 

 1. písať celé slová VEĽKÝMI PÍSMENAMI s výnimkou skratiek

 2. do názvu alebo textov inzerátu vkladať špeciálne znaky ako sú napríklad: (@*#$%^&}{><)

 3. pridávať fotografie s URL adresou alebo logom iného inzertného portálu ako je Inzeroš.sk, inzeros.sk

 4. vkladať inzeráty s nič "nehovoriacimi" krátkymi textami: (ponúkam prácu, viac info..., chcete zarobiť veľa peňazí? ...)

 5. inzerovať v inom ako slovenskom a českom jazyku (výnimku tvorí inzercia v podkategóriách v kategórii PRÁCA, BRIGÁDY, kde sa vyžaduje iný jazyk)

 6. vytvárať duplicitné inzeráty (inzeráty toho istého znenia alebo obsahu) a vkladať ich do jednej, či viacerých kategórií

 7. vytvárať inzeráty za účelom podvodu používateľov (pošlite zálohu vopred, lákanie osobných údajov a čísiel kreditných kariet "phishing")

 8. vkladať inzeráty do podkategórií v kategóriiách, ktoré nemajú s danou ponukou nič spoločné

 9. vkladať erotické inzeráty mimo podkategórií v kategórii s názvom EROTIKA

 10. vkladať inzeráty do podkategórií v kategórii PRÁCA, BRIGÁDY bez riadne vypísaného druhu prac. pomeru, popisu náplne práce, miesta výkonu práce a mzdy

 11. vymazávať už vložené, platné inzeráty a vzápätí alebo neskôr ich vkladať naspäť z dôvodu posunutia na popredné pozície

 

 

XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie služieb na portáli Inzeroš.sk tak, aby eliminoval všetky riziká, ktoré môžu pri využívaní služieb na portáli Inzeroš.sk vzniknúť používateľom alebo tretím osobám.

 

b) Každý používateľ si plne uvedomuje, že služby na portáli Inzeroš.sk využíva výhradne na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

 

c) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a ani za gramatickú úpravu inzerátov vrátane textov, obrázkov a fotografií, ktoré uverejní používateľovi.

 

d) Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť používateľom, tretím osobám v akejkoľvek súvislosti s používaním služieb na portáli Inzeroš.sk

 

e) Prevádzkovateľ kontroluje dodržiavanie podmienok prevádzky, ale nezodpovedá za správanie sa a činnosť používateľov a ani za spôsoby akými služby na portáli Inzeroš.sk používajú.

 

f) Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť portálu Inzeroš.sk, ani jeho bezchybný chod a zabezpečenie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť používateľom alebo tretím stranám v dôsledku odstávky (plánovanej, alebo vynútenej) využívania služieb na portáli Inzeroš.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstaviť portál Inzeroš.sk mimo prevádzku bez akéhokoľvek upozornenia vopred, ak sa jedná o neplánovanú údržbu webu.

 

g) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných dát používateľa uvedených v inzeráte v políčkách, kde si ich používateľ dobrovoľne zverejnil napriek upozorneniu v bode IV. / g) týchto podmienok prevádzky.

 

 

XIV. SPONZOROVANÁ INZERCIA

 

 

Používanie služieb pre používateľa nie je podmienené používaním sponzorovanej inzercie. Používateľ sa môže vždy rozhodnúť, či sponzorovanú inzerciu použije. Ako používať sponzorovanú inzerciu a jej výhody sa dozviete kliknutím na text Sponzorovaná inzercia

 

 

XV. REKLAMÁCIE

 

 

a) V prípade reklamácie je používateľ povinný písomne kontaktovať prevádzkovateľa kontaktným formulárom v sekcii reklamácie.

 

b) Reklamácia musí obsahovať konkrétny a presný popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ portálu Inzeroš.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že je reklamácia opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

 

c) Prevádzkovateľ je taktiež povinný oznámiť používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že reklamáciu posúdi ako opodstatnenú, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa písomného doručenia reklamácie.

 

 

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

a) Používateľ súhlasí, že vzájomný vzťah s prevádzkovateľom sa bude riadiť v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka Obchodným zákonníkom. Na záležitosti ktoré neupravujú tieto podmienky prevádzky sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

 

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo služby na portáli Inzeroš.sk priebežne aktualizovať a to bez súhlasu používateľa, ako aj bez ich predchádzajúceho upozornenia na túto skutočnosť.

 

 

 

Podmienky prevádzky na portáli Inzeroš.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia / aktualizácie. používateľ je povinný pred každým použitím služieb portálu Inzeroš.sk si tieto podmienky prevádzky prečítať a má vždy právo s nimi súhlasiť, alebo nesúhlasiť.

 

 

Našich používateľov si vážime a preto dbáme na dodržiavanie Podmienok prevádzky!

 

 

 

 

Inzeroš.sk | inzeráty • bazár • aukcie