Ochrana osobných údajov

 

 

a) Používateľ si uvedomuje, že prevádzkovateľ poskytuje svoje služby iba osobám starším ako 16 rokov!

 

b) Prevádzkovateľovi používateľ osobné údaje poskytuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej zákon o ochrane osobných údajov), pre účely poskytovania služieb na portáli inzeroš.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa za účelom inzercie a zápisu svojej firmy do katalógu firiem a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov používateľom neumožňuje uzatvorenie zmluvného vzťahu a poskytovanie služieb, ktoré súvisia s inzerciou a zápisom do katalógu firiem. Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

 

c) V zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o elektronických komunikáciách) ho môže oslovovať so zasielaním emailov na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Email podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas so zasielaním týchto emailov môže používateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním emailu prostredníctvom kontaktného formulára vlavo dolu na stránke alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci emailovej správy. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje týmto príjemcom: slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

 

d) Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (ak je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona, aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov služieb prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

 

e) Údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov.

 

f) Prevádzkovateľ uchováva iba meno alebo názov firmy, emailovú adresu a telefónne číslo používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom účte.

 

g) Používaním služby používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

 

h) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách používateľov tretími stranami.

 

 

Inzeroš.sk | inzeráty • bazár • aukcie